Branko Ostojić

Prof. dr Branko Ostojić (1929 – 1995) bio je jedan od rijetkih stručnjaka koji je dao veoma značajan doprinos metodici nastave stranih jezika. Kao stipendista Britanskog savjeta, usavršavao se u Engleskoj, na Univerzitetu u Redingu, gdje je takođe stekao diplomu iz primijenjene lingvistike. Zahvaljujući izuzetnoj odbrani doktorske disertacije o tada još uvijek neistraženoj temi o kognitivnim i konativnim činiocima u procesu učenja i predavanja stranih jezika, profesor Ostojić je završio i postdoktoralne studije u dva poznata lingvistička odsjeka na Univerzitetu u Ostinu (SAD). Profesor Branko Ostojić je svoju profesionalnu djelatnost započeo u Sarajevu na Odsjeku za anglistiku, a završio u Novom Sadu, u zvanju redovnog profesora univerziteta. Bio je jedan od rijetkih stručnjaka koji se bavio pitanjima metodike nastave stranih jezika, posebno engleskog. Zbog toga je i uveo Metodiku nastave engleskog jezika na Odsjek za anglistiku u Sarajevu. Pored predavanja iz metodike, držao je i predavanja iz morfologije engleskog jezika. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima, organizovao seminare za nastavnike engleskog jezika, a bio je i pouzdan i veoma taktičan recenzent mnogih udžbenika.

Knjige Autora