Edhem Mulabdić

EDHEM MULABDIĆ (Maglaj 1862. – Sarajevo 1954) školovao se u Maglaju i Sarajevu. Bio je učitelj u Brčkom, nastavnik u Muslimanskoj vjeroučiteljskoj školi, prefekt konvikta Učiteljske škole, nadzornik osnovnih škola, upravitelj Muslimanske osnovne i Više djevojačke škole te narodni poslanik na listi Jugoslovenske muslimanske organizacije.
Prve književne radove objavio je u Bošnjaku Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, da bi kasnije postao i urednik. Uređivao je muslimanske kalendare Bajraktar i Mearif, bio sekretar sarajevske Kiraethane (Čitaonice), a zatim pokretač (sa Safvet-begom Bašagićem i Osmanom Nuri Hadžićem) muslimanskog časopisa Behar, koji je i uređivao. Bio je i suosnivač Islamske dioničke štamparije, odbornik Kulturnog društva Gajret i jedan od urednika lista Gajret.
Radio je i na osnivanju Muslimanskog kulturnog društva Narodna uzdanica i bio urednik istoimenog kalendara i pokretač časopisa Novi behar.

Knjige Autora